Rekommenderad mobilanvändning

mobiltelefoner strålningDet räcker med att en mobiltelefon är påslagen för att den ska sända och ta emot signaler. Regelbundet söker den upp närmast belägna masten och är GPS påslagen söks position mot satelliter. Så även om man inte pratar i telefon så skapar den och tar emot radiovågor. Någon långtgående forskning finns ännu inte om hur dessa radiovågor påverkar människan. Därmed finns varken belägg för att det ska vara skadligt eller att det inte är hälsofarligt. Av den anledningen menar Strålsäkerhetsmyndigheten att man bör tänka efter sitt användande av telefonen. Detta inte minst när det kommer till hur mycket barn ska använda telefoner.

Det finns även undersökningar från 2011 (genomförda av WHO) som pekade på att radiofrekventa fält möjligen skulle kunna vara cancerframkallande. Detta betyder att det är den absolut lägsta misstankegraden som används vid forskning.

Hur du gör för att begränsa strålningen

Det finns några enkla vägar att gå för att begränsa strålningen av mobiltelefoner. Det enklaste är att använda handsfree vilket gör att telefonen kan hållas en bit bort från kroppen även under samtal. Ett annat alternativ är att använda högtalarfunktionen. Däremot är det knappast möjligt att alltid slå på högtalarfunktionen beroende på var man befinner sig. Bara genom att hålla telefonen en bit bort från kroppen beräknas strålningen minskas ned till en tjugondel mot om den hålls nära kroppen.

En annan faktor som påverkar grad av strålning är hur bra täckning man har. I de delar av Sverige där täckningen är dålig hos vissa operatörer kan det alltså vara bra att välja den operatör med bäst täckning. Detta både för att få mindre strålning och lättare få täckning.

Det kan låta som att täckning inte har så stor betydelse men enligt Strålskyddsmyndigheten är det mycket stor skillnad på strålning från en telefon som har dålig täckning och en som har betydligt bättre. Men riktigt bra täckning behöver telefonen sända ut signaler som är ca en tusendel svagare än om täckningen nästan helt saknas.